Dr. Jianghong SHI(China)

Associate Professor, Beijing Normal University

State Key Laboratory of Water Environment Simulation, School of Environment, Beijing Normal University

 Field: Environmental Science  

Research interest:

Fate and behavior of endocrine disruptors such as estrogens in the environment

 

Lecture Title: 

 

Jianghong Shi, * Qingcai Chen, Wei Wu, Xiaowei Liu, Hui Zhang